ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน9 พ.ค. 2560 8:00 น.13 พ.ค. 2560 18:00 น.
  -  ชั้นปี 27 พ.ค. 2562 8:00 น.11 พ.ค. 2562 18:00 น.
  -  ชั้นปี 37 พ.ค. 2562 8:00 น.11 พ.ค. 2562 18:00 น.
  -  ชั้นปี 47 พ.ค. 2562 8:00 น.11 พ.ค. 2562 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 7 พ.ค. 2562 0:00 น.7 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน21 พ.ค. 2562 0:00 น.2 มิ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา4 มิ.ย. 2562 0:00 น.4 มิ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 พ.ค. 2562 0:00 น.19 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 20 บาท)14 พ.ค. 2562 0:00 น.21 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา21 พ.ค. 2562 0:00 น.21 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา14 พ.ค. 2562 0:00 น.14 พ.ค. 2562 0:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่7 ส.ค. 2559 0:00 น.7 ส.ค. 2559 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 มี.ค. 2560 0:00 น.31 มี.ค. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา29 ม.ค. 2560 0:00 น.29 ม.ค. 2560 0:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ30 ส.ค. 2562 0:00 น.30 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน11 มิ.ย. 2562 0:00 น.15 มิ.ย. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน16 ก.ค. 2562 0:00 น.20 ก.ค. 2562 0:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ24 ก.ค. 2562 0:00 น.28 ส.ค. 2562 0:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน30 ก.ค. 2562 0:00 น.30 ก.ค. 2562 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27