ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน6 ธ.ค. 2562 8:00 น.5 ม.ค. 2563 18:00 น.
  -  ชั้นปี 217 ธ.ค. 2562 8:00 น.5 ม.ค. 2563 18:00 น.
  -  ชั้นปี 317 ธ.ค. 2562 8:00 น.5 ม.ค. 2563 18:00 น.
  -  ชั้นปี 417 ธ.ค. 2562 8:00 น.5 ม.ค. 2563 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 5 ม.ค. 2563 8:00 น.12 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน14 ม.ค. 2563 8:00 น.23 ก.พ. 2563 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา23 ก.พ. 2563 8:00 น.23 ก.พ. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม2 ม.ค. 2563 8:00 น.12 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)7 ม.ค. 2563 8:00 น.26 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา12 ม.ค. 2563 8:00 น.12 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา7 ม.ค. 2563 8:00 น.7 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่4 ส.ค. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา23 พ.ค. 2563 8:00 น.23 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา4 ม.ค. 2563 8:00 น.4 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ23 พ.ค. 2563 8:00 น.23 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน3 มี.ค. 2563 8:00 น.7 มี.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน28 เม.ย. 2563 8:00 น.2 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ12 พ.ค. 2563 8:00 น.16 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน25 เม.ย. 2563 8:00 น.25 เม.ย. 2563 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27