ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน1 ก.พ. 2561 8:00 น.13 ส.ค. 2561 18:00 น.
  -  ชั้นปี 218 ก.พ. 2561 8:00 น.13 ส.ค. 2561 18:00 น.
  -  ชั้นปี 318 ก.พ. 2561 8:00 น.13 ส.ค. 2561 18:00 น.
  -  ชั้นปี 418 ก.พ. 2561 8:00 น.13 ส.ค. 2561 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 31 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน21 ส.ค. 2561 0:00 น.7 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา9 ต.ค. 2561 0:00 น.9 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม14 ส.ค. 2561 0:00 น.19 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 50 บาท)14 ส.ค. 2561 0:00 น.19 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา19 ส.ค. 2561 0:00 น.19 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา7 ส.ค. 2561 0:00 น.7 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่5 ส.ค. 2561 0:00 น.5 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 พ.ย. 2560 0:00 น.30 พ.ย. 2560 0:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา30 ส.ค. 2561 0:00 น.30 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ21 ธ.ค. 2561 0:00 น.21 ธ.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน2 ต.ค. 2561 0:00 น.6 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน27 พ.ย. 2561 0:00 น.1 ธ.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ11 ธ.ค. 2561 0:00 น.16 ธ.ค. 2561 0:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน21 พ.ย. 2561 0:00 น.21 พ.ย. 2561 0:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27