ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ชั้นปี 1 ลงทะเบียน / ชำระเงิน6 ธ.ค. 2562 8:00 น.4 ม.ค. 2563 18:00 น.
  -  ชั้นปี 25 พ.ค. 2563 8:00 น.10 พ.ค. 2563 18:00 น.
  -  ชั้นปี 35 พ.ค. 2563 8:00 น.10 พ.ค. 2563 18:00 น.
  -  ชั้นปี 45 พ.ค. 2563 8:00 น.10 พ.ค. 2563 18:00 น.
 • การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • 5 พ.ค. 2563 8:00 น.10 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันขอถอนรายวิชา โดยไม่ได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืน19 พ.ค. 2563 8:00 น.31 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา31 พ.ค. 2563 8:00 น.31 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม5 พ.ค. 2563 8:00 น.10 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า (ค่าปรับวันละ 20 บาท)12 พ.ค. 2563 8:00 น.24 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา24 พ.ค. 2563 8:00 น.24 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา12 พ.ค. 2563 8:00 น.12 พ.ค. 2563 18:00 น.
    -  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่4 ส.ค. 2562 8:00 น.4 ส.ค. 2562 18:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา31 ก.ค. 2563 8:00 น.31 ก.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงการขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา4 ม.ค. 2563 8:00 น.4 ม.ค. 2563 18:00 น.
    -  ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ31 ก.ค. 2563 8:00 น.31 ก.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาคเรียน9 มิ.ย. 2563 8:00 น.13 มิ.ย. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาคเรียน14 ก.ค. 2563 8:00 น.18 ก.ค. 2563 18:00 น.
    -  ช่วงส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ21 ก.ค. 2563 8:00 น.25 ก.ค. 2563 18:00 น.
    -  วัดสุดท้ายของการเรียนการสอน11 ก.ค. 2563 8:00 น.11 ก.ค. 2563 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27