ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ให้เข้าไปยืนยันความประสงค์ในเว็บไซด์ http://www.siamtechu.net ด่วน!! ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 หากพ้นจากวันที่กำหนดนี้ ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมรับประทานปริญญาบัตร และทางวิทยาลัยจะตัดรายชื่อออกจากรายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ทันที
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 2.ตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาท่านใดคิดว่าเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์รับปริญญาในปีการศึกษานี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) โปรดตรวจสอบเช็คข้อมูลด่วน มิฉะนั้นท่านจะต้องไปรับปริญญาในปีการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2559
 3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปิการศึกษา 2558-2559 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปิการศึกษา 2558-2559 ได้ที่ http://www.siamtechu.net/graduate.php
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2559
 4.ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วน)
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มิได้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ แต่มีความประสงค์ จะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากเสร็จงานพิธีประทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 7 วันทำการโดยมีเอกสารประกอบด้วย 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2) 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีเอกสาร หนังสือมอบฉันทะและ- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
 5.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
เพื่อให้การดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว15 วัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 6.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนครบหลักสูตรแล้วในภาคเรียนที่ 1/2558 โปรดยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 24 มกราคม 2559 ทั้งนี้ต้องไม่มีภาระผูกพันด้านการเงินกับวิทยาลัยฯใด ๆทั้งสิ้น
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2558
 7.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา Download
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27