ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (23-27 เม.ย.62) (Cllick)
ขอให้นักศึกษา (รอบปกติ) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2561 *** สำหรับ นักศึกษาที่มีระบุในช่อง หมายเหตุ "ติดต่อสำนักงานการเงิน" ขอให้ติดต่อสำนักงานการเงิน ก่อนเข้าสอบวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.62 มิฉะนั้นจะไม่มีชื่อเข้าสอบ…***
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2562
 2.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27