ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา
รหัส ๕๒๑-๒o๖ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวไม่สามารถเทียบโอนได้

ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่ถอนรายวิชานี้ออก ดำเนินการลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2560
 2.แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาค2/2558 ที่จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รายวิชา 812 110) ขอให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมให้ครบทุกภาคการศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 3.เรื่อง ตรวจสอบผลการเรียน (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ตรวจสอบผลการเรียนและเข้าดูเกรดไม่ได้ เนื่องจากปัญหาของระบบงานทะเบียน ขอให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน


ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
โทร.02-878-5026, 5027
E-mail : Registrar@siamtechno.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 ธันวาคม 2559
 4.ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วน)
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มิได้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ แต่มีความประสงค์ จะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากเสร็จงานพิธีประทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 7 วันทำการโดยมีเอกสารประกอบด้วย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีเอกสาร หนังสือมอบฉันทะและ- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
 5.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
เพื่อให้การดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 6.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา(ปริญญาตรี) Download
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27