ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รับบัตรประจำตัวนักศึกษากับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ด่วนที่สุด)
ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาขน) ได้ประสานชี้แจงการดำเนินการจัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษาที่สมัครในภาคเรียนที่ 1/2558 เรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะส่งให้กับนักศึกษาได้ในวันที่ 25, 26 และ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยขอให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ใบมาติดต่อขอรับด้วยตนเอง
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2558
 2.ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินการขอรับใบปริญญาบัตร กรณีไม่ได้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มีความประสงค์จะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ หลังจากเสร็จงานพิธีประทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 7 วันทำการ โดยมีเอกสารที่ใช้ประกอบ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน (บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง) ต้องมีเอกสารใบมอบฉันทะ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาขนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
 3.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบที่ 8)(ด่วนที่สุด)
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และแนบสำเนาบัตรประชาชน ชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตามเอกสารคำร้อง) พร้อมส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 ใบ ที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการจัดทำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2558
 4.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว15 วัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 5.ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด คำนำหน้านามให้ถูกต้อง ก่อนที่ฝ่ายทะเบียนฯ จะนำเสนอรายชื่อขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยฯ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง รีบดำเนินการแจ้งฝ่ายทะเบียนฯเพื่อแก้ไขโดยด่วน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2557
 6.ปฏิทินการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา สอบกลางภาค-ปลายภาค วันเปิดเรียน วันประกาสผลสอบ ได้ที่เมนูปฏิทินการศึกษาในหน้าแรกของระบบทะเบียน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27