ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายเวลาสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ขยายเวลาการให้สิทธิพิเศษสำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา2/2563 โดยการให้ส่วนลด 15 % สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเทอมเป็นเงินสดเต็มจำนวน ออกไปจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2564
 2.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รอบล่าสุด!!!
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดำเนินการดังนี้

1.ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
>>เอกสารที่ต้องเตรียม :
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายชุดครุยขนาด 1นิ้ว จำนวน 5 รูป
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตและใบสมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่า จำนวน 2,500 บาท
หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
สามารถติดต่อรับวุฒิการศึกษา(Transcript) ได้ที่สนง.ทะเบียนและประมวลผล ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2563
 3.การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 17 มกราคม 2564 และลงทะเบียนล่าช้าได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หากนักศึกษาชำระครบภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 จะได้รับส่วนลด 15% และในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น เพื่อให้การลงทะเบียนเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนในระบบการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา:วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ชื่อบัญชี: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่บัญชี: 025-8-00199-9 โดยระบุชื่อ รหัส เบอร์โทร.ไว้ในใบนำฝากเงิน ส่งมาที่ E-mail : Fin5017.stc@gmail.com และติดต่อคณะ/สาขาวิชาเพื่อยืนยันในการลงทะเบียนเรียนภายใน วันที่ 17 มกราคม 2564
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 ธันวาคม 2563
 4.แบบฟอร์มคำร้อง (Click)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2563
 5.ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า พ.ศ. 2563 (Click)
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
- การสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนด ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบทันที
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะมีค่าปรับการดำเนินการล่าช้า (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2563
 6.ระเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
--------
หมายเหตุ
นักศึกษา ปริญญาโท
รหัส 57 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2562 นี้
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2563
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 7.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27