ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ให้เข้าไปยืนยันความประสงค์ในเว็บไซด์ http://www.siamtechu.net ด่วน!! ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 หากพ้นจากวันที่กำหนดนี้ ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมรับประทานปริญญาบัตร และทางวิทยาลัยจะตัดรายชื่อออกจากรายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ทันที
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2560
 2.ประกาศ วัดตัวตัดครุย (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ให้ไปวัดตัวตัดครุยได้ที่ ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2560 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2560
 3.ขอเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียน และขยายวันลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2559 (ด่วนที่สุด)
                  ตามปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ และกำหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้เนื่องจากในวันอังคารที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีประกาศให้เป็นวันหยุดเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ตามประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ ๐๐๐๘/๒๕๕๙ เรื่องประกาศวันหยุดเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
               ในการนี้ ฝ่ายวิชาการจึงขอเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เป็นวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ และขยายวันลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ โดยดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทุกประการ
              ทั้งนี้นักศึกษา ต้องดำเนินการส่งใบลงทะเบียนตามระยะเวลากำหนด มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ ๒๐ บาท ตามระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
              ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 4.ประกาศ วัดตัวตัดครุย (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว ให้มาวัดตัวตัดครุยรอบสุดท้ายใน
วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
 5.เรื่อง การเข้ารับประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามกำหนดการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ดังนี้
๑. ซ้อมย่อย วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
๒. ซ้อมย่อย วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน
๓. ซ้อมใหญ่ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ (ปริญญาตรี – ปริญญาโท) พิธีการเสมือนวันจริงทุกประการ
๔. วันรับจริง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
              ในวันฝึกซ้อมย่อย – ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องมารายงานตัวฝึกซ้อมตามวัน / เวลาที่กำหนด หากท่านใดขาดการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ วิทยาลัย ฯ จะตัดสิทธิ์การเข้ารับประทานปริญญาบัตรทันทีโดยไม่มีข้อแม้กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
              ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลจากประกาศของวิทยาลัย ฯ และคู่มือการเข้ารับประทานปริญญาบัตรโดยละเอียด
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2559
 6.การยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ให้เข้าไปยืนยันความประสงค์ในเว็บไซด์ http://www.siamtechu.net ด่วน!! ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 หากพ้นจากวันที่กำหนดนี้ ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมรับประทานปริญญาบัตร และทางวิทยาลัยจะตัดรายชื่อออกจากรายนามผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีการศึกษานี้ทันที
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 7.เรื่อง ตรวจสอบผลการเรียน (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ตรวจสอบผลการเรียนและเข้าดูเกรดไม่ได้ เนื่องจากปัญหาของระบบงานทะเบียน ขอให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน


ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
โทร.02-878-5026, 5027
E-mail : Registrar@siamtechno.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 ธันวาคม 2559
 8.ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วน)
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มิได้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ แต่มีความประสงค์ จะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากเสร็จงานพิธีประทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 7 วันทำการโดยมีเอกสารประกอบด้วย 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2) 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีเอกสาร หนังสือมอบฉันทะและ- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปิการศึกษา 2558-2559
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปิการศึกษา 2558-2559 ได้ที่ http://www.siamtechu.net/graduate.php
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2559
 10.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
เพื่อให้การดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว15 วัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 11.ตรวจสอบรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จ
นักศึกษาท่านใดคิดว่าเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์รับปริญญาในปีการศึกษานี้ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559) โปรดตรวจสอบเช็คข้อมูลด่วน มิฉะนั้นท่านจะต้องไปรับปริญญาในปีการศึกษาถัดไป
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2559
 12.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนครบหลักสูตรแล้วในภาคเรียนที่ 1/2558 โปรดยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 24 มกราคม 2559 ทั้งนี้ต้องไม่มีภาระผูกพันด้านการเงินกับวิทยาลัยฯใด ๆทั้งสิ้น
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2558
 13.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา Download
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27