ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปิการศึกษา 2559-2560 (ด่วนที่สุด)
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบรายชื่อสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560(รอบที่1)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2560
 2.แจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ที่เข้าเรียนตั้งแต่ภาค2/2558 ที่จะต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รายวิชา 812 110) ขอให้นักศึกษาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมให้ครบทุกภาคการศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2560
 3.เรื่อง ตรวจสอบผลการเรียน (ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ตรวจสอบผลการเรียนและเข้าดูเกรดไม่ได้ เนื่องจากปัญหาของระบบงานทะเบียน ขอให้นักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโดยด่วน


ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
โทร.02-878-5026, 5027
E-mail : Registrar@siamtechno.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 ธันวาคม 2559
 4.ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วน)
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มิได้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ แต่มีความประสงค์ จะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากเสร็จงานพิธีประทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 7 วันทำการโดยมีเอกสารประกอบด้วย
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2) กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีเอกสาร หนังสือมอบฉันทะและ- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
 5.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
เพื่อให้การดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27