ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ของดการเรียนการสอนและเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)
ของดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 และเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2559
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนครบหลักสูตรแล้วในภาคเรียนที่ 1/2558 โปรดยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 24 มกราคม 2559 ทั้งนี้ต้องไม่มีภาระผูกพันด้านการเงินกับวิทยาลัยฯใด ๆทั้งสิ้น
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2559
 3.ขั้นตอนการขอรับใบปริญญาบัตร (ด่วนที่สุด)
บัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มิได้เข้าพิธีประทานปริญญาบัตรตามกำหนดการ แต่มีความประสงค์ จะขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง ให้มาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากเสร็จงานพิธีประทานปริญญาบัตรแล้วประมาณ 7 วันทำการโดยมีเอกสารประกอบด้วย 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2) 2. กรณีให้ผู้อื่นมารับแทนต้องมีเอกสาร หนังสือมอบฉันทะและ- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2558
 4.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (ด่วนที่สุด)
เพื่อให้การดำเนินการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว15 วัน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 5.ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษา(ด่วนที่สุด)
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด คำนำหน้านามให้ถูกต้อง ก่อนที่ฝ่ายทะเบียนฯ จะนำเสนอรายชื่อขออนุมัติจากสภาวิทยาลัยฯ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง รีบดำเนินการแจ้งฝ่ายทะเบียนฯเพื่อแก้ไขโดยด่วน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2557
 6.การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2559 โดยกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภายในวันที่ 20-30 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00-16.00 น. นักศึกษาทุกท่านต้องดำเนินการส่งใบลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 20 บาท ตามระเบียบของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2559
 7.ปฏิทินการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา สอบกลางภาค-ปลายภาค วันเปิดเรียน วันประกาศผลสอบ ได้ที่เมนูปฏิทินการศึกษาในหน้าแรกของระบบทะเบียน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
 8.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องสำหรับนักศึกษา
ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา Download
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27