ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562
นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ 17 ธ.ค.62 - 31 ม.ค.63 และ
ชำระเงินภายในวันที่ 5 มี.ค.63
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะทำให้การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และอาจมีค่าปรับล่าช้า …
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2562
 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา2560-2561(Update23พ.ย.62) (Click)
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 Update ข้อมูล 23 พ.ย. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
1.หากผู้เข้าร่วมพิธีตรวจสอบรายชื่อตนเองไม่พบ กรุณาโทรติดต่อสำนักงานทะเบียนฯ ด่วน
2.ผู้ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีสามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ 7 ม.ค.63 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2562
 3.ระเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
--------
หมายเหตุ
นักศึกษา ปริญญาโท
รหัส 57 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2562 นี้
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2563
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 4.สถานภาพของนักศึกษา
หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา กรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล โทร 02-878-5026-27
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 5.แบบฟอร์มคำร้อง (Click)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 6.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27