ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.งดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยฯ (Click)
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งหยุดการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและงดสหกิจทุกหลักสูตรในสถาบันการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 ยกเว้นการสอนแบบออนไลน์ ดังนั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอให้นักศึกษาโปรดติดต่อประสานกับคณะ/สาขาวิชาที่ตนสังกัด หรืออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ผ่านระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการเดินทางมาติดต่อที่วิทยาลัยฯ ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดทำประกาศตามเอกสารที่แนบมานี้
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2563
 2.การสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562
นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 1/2562 (เดือน ก.พ.-มี.ค.63)
------------------------------
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบเกรด (ครบ) และไม่ติดค้างชำระกับวิทยาลัย (หนี้) ภายใน 2 ก.พ.63 หากพ้นกำหนด!!! รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจะถูกเสนอในรอบต่อไป (เม.ย.-พ.ค.63)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2563
 3.ปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2562 ระดับปริญญาตรี (Click)
ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์) ภาคการศึกษา 2/2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2563
 4.ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Click)
ประกาศ วิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562
------------------------------
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7-22 มกราคม 2563 หากไม่ลงทะเบียนตามกำหนด จะมีค่าปรับตามประกาศก่อนหน้านี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 มกราคม 2563
 5.ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า พ.ศ. 2563 (Click)
ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าและค่าปรับการสอบล่าช้า ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
---------------------------------------------
- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละภาคการศึกษา
- การสอบปลายภาค นักศึกษาต้องเข้าสอบตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบได้ตามกำหนด ต้องแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ทราบทันที
หากไม่ปฏิบัติตามกำหนด จะมีค่าปรับการดำเนินการล่าช้า (อ่านประกาศฉบับเต็มจากลิงค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2563
 6.ปฏิทินการศึกษา 2562 (Click)
ปฏิทินการศึกษา 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2562
 7.ระเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
นักศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาโท 2 ปี มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปี
--------
หมายเหตุ
นักศึกษา ปริญญาโท
รหัส 57 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2562 นี้
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 กรกฎาคม 2563
รหัส 58 เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 พ้นสภาพนักศึกษา 31 ธันวาคม 2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 8.สถานภาพของนักศึกษา
หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา กรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล โทร 02-878-5026-27
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 9.แบบฟอร์มคำร้อง (Click)
ดาวน์โหลดแบบคำร้องต่างๆ ของสำนักงานทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2560
 10.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27